NAJNOVIJE VESTI

Šta je mentorstvo?

,,Savremeno mentorstvo je proces u kom se intencionalno povezuju osobe sa velikim iskustvom i osobe sa manje iskustva, a koji ima veliki potencijal za lični i profesionalni rast i razvoj obe strane.’’ (Murray, Clawson)
,,Ono nudi pozitivan primer priznat od strane šire zajednice’’ (Kram),
a ,,Organizuje se u specifičnom kontekstu u određenom vremenskom periodu’’.
Okruženje u kojem se odvija ,,omogućava učenje u emotivnom i vrednosnom smislu’’
,,u odnosu u kojem se razvija uzajamno poverenje, sa ciljem usmeravanja i ’davanja smisla’ aktivnosti mentija’’.

Sim – Italijanska škola mentorstva

photo of mentoring team

Mentorstvo je instrument sa različitom upotrebom i mogućnostima implementacije u zajednici. Kao varijanta koučinga i umrežavanja, suštinski doprinosi razvoju i uspešnosti mladih. Mentorstvo omogućava prepoznavanje i priznanje, potreban stimulus i pažnju, kao i uvođenje pozitivnog uzora na kog mladi mogu da se ugledaju. Oni postižu svoje ciljeve brže kada se osećaju podržano i ohrabreno od strane onih koji su se ranije nalazili u sličnim situacijama, a posebno doprinosi to što imaju mogućnost da se upoznaju sa strategijama uspeha svojih mentora. Međutim, najveća snaga mentorstva leži u uzajamnoj koristi, kako za mentore tako i za mentije. Mentori u ovom procesu razvijaju trenerske, liderske i koučing veštine, dok mentiji dobijaju neophodnu podršku i razvijaju samopouzdanje.

Mentorstvo posebno doprinosi osnaživanju mladih u pronalaženju i razumevanju njihovih interesovanja i karijernih puteva. Ako studentima/učenicima nedostaje pozitivan uzor u životu i pažnja u njihovim trenutnim odnosima, mentor može da pomogne sa postavljanjem dilema iz oblasti koje se tiču ličnog razvoja, obrazovanja ili karijere. Mentorska veza ima izuzetan potencijal za promociju pozitivnog razvoja mladih sa osvrtom na sticanje socijalnih kompetenci, a tu je važan i doprinos za kontakt sa poslodavcima, kako bi se omogućila kvalitetna tranzicija iz obrazovnog sistema na tržište rada.

Korist od mentorskog odnosa uveliko zavisi i od dužine kao i kvaliteta veza između mentora i mentija. Iako je u istraživanjima posvećena poprilična pažnja iskustvu mentija u mentorskom odnosu, jako malo studija je u fokusu imalo iskustva mentorstva iz ugla mentora, a skoro da uopšte ne postoji pristup ili alat koji bi vrednovao i validirao njihovo neformalno i informalno iskustvo učenja.

Mentoring image include motivation, guidance, skills, advice, potential and success

O VM-Pro projektu

Tokom projekta, mladi sa invaliditetom će imati mogućnost da steknu različita iskustva u oblasti tim bildinga i preduzetništva, kako u društvenom tako i radnom okruženju. Omogućavanje pravične šanse na tržištu rada će ih učiniti manje zavisnim, podstaknuti razvoj samopouzdanja, doprineti motivaciji za učenje i uočavanju njihovih želja i interesovanja – pravaca na tržištu rada za dalje napredovanje u karijeri. Umesto marginalizovanja i ignorisanja njihovog potencijala, partneri na projektu će nastojati da doprinesu unapređenju nivoa socijanog uključivanja mladih sa invaliditetom na tržište rada i u društvo. Na taj način će se promovisati osnaživanje, participacija i aktivno učešće mladih u društvu, kao jedan od glavnih ishoda i rezultata projekta.

Projekat VM-PRO će takođe dotaći horizontalne prioritete Erasmus+ programa za socijalnu inkluziju, osnažujući integraciju studenata i mladih sa invaliditetom na lokalnom nivou, kao i kroz demonstriranje potencijala mladih na nacionalnom nivou. Uvođenjem mentorskih programa i validacionih mehanizama, kao ’’druge šanse’’ za reintegraciju mladih (u uzrastu od 16-24 godine koji odustaju od obrazovanja) i promenom stavova omladinskih radnika, nastavnika, psihologa, socijalnih radnika, projekat će pružiti podršku zajednici u rešavanju ovog velikog problema.

Programi mentorstva imaju veliki potencijal za razvoj kompetencija kod mladih sa invaliditetom, s tim što ne postoje alati i inicijative koje bi mogle da izmere i dokažu njihovo postignuće i očekivanja. Ovaj projekat će razviti alate za validiranje perspektiva mentija u odnosu sa mentorima, i istražiti vezu između kvaliteta mentorskog procesa i razvoja kompetencija kod mladih.

Projekat takođe ističe prioritet u oblasti školskog obrazovanja kroz cilj ,,podrška školama u procesu smanjenja ranog napuštanja školovanja mladih sa invaliditetom’’ – mentorstvo je posebno efektno u pružanju podrške studentima i učenicima sa invaliditetom da se vrate u proces obrazovanja (bilo da je reč o fakultetu, gimnazijama ili u srednje stručnim škola) kako bi se pružila kontinuirana podrška u suočavanju sa izazovima na tržištu rada i njegova adekvatna validacija omogućila značajne benefite za te učesnike.
• Mentiji bi trebalo da budu u mogućnosti da se njihova obrazovna postignuća i iskustva vrednuju i prepoznaju;
• Svi uključeni investiraju svoje vreme i trud: Validacija doprinosi povećavanju sigurnosti u programsku efikasnost, organizaciju i kvalitet;
• Slično tome, poslodavci i organizatori obuke će steći samopouzdanje u proceni sposobnosti njihovih izabranih ako mentorska šema kroz koju su bili uključeni može na pravi način da bude vrednovana.

Alat za sistemsku validaciju ishoda mentorskog procesa sa mladima sa invaliditetom će doprineti:
• Povećanju stope diplomaca;
• Smanjenju osipanja iz procesa obrazovanja;
• Zdravijim odnosima i životnim izborima;
• Boljim stavovima prema obrazovanju i njegovom povezivanju sa tržištem rada;
• Lakšoj tranziciji iz obrazovnog sistema na tržište rada, kroz sticanje praktičnih iskustava u radnom okruženju;
• Većem samopouzdanju i boljem ponašanju, kako u obrazovnom, tako u radnom i kućnom okruženju;
• Boljim odnosima sa nastavnicima, psiholozima, omladinskim i socijalnim radnicima, koje će doprineti razvoju njihovih socijalnihj veština;
• Smanjenju mogućnosti za zloupotrebu droga i alkohola;
• Procesu prevazilaženja izazova životnih tranzicija, uključujući i velike i stresne promene u prelazu u odraslo doba;
• Boljem pozicioniranju u društvu i aktivnoj građanskoj participaciji u njemu.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close